Klauzula informacyjna dla osób zamawiających testy | #tytotu

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dla użytkowników strony internetowej https://tytotu.pl/ (zwana dalej „Stroną
Internetową”)
1) Administratorem Twoich danych osobowych („Administrator”) jest Stowarzyszenie na rzecz
Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Podwale Siedem” z siedzibą
przy ul. Cyprysowej 10 a, 55-093 Kiełczów, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów
opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000346714, NIP: 8992686831.
2) W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz skontaktować się z
Administratorem w następujący sposób:
a) Adres e-mail: tytotu@gmail.com;__
b) Adres kontaktowy: ul. Skarbowców 85/13 53-025 Wrocław.__
3) Administrator może przetwarzać w szczególności następujące dane osobowe osób
korzystających ze Strony Internetowej (zamawiających test/pakiet ochrony intymnej i/lub
kontaktujących się z Administratorem) („Użytkownik”): płeć, narodowość, dane dotyczące
pobytu w Polsce, wiek, adres wysyłki testów/pakietów ochrony intymnej, dane kontaktowe
(adres e-mail, numer telefonu lub inne dane podane przez Użytkownika), informacje o stanie
zdrowia (w szczególności informacje o wykonywanych testach w kierunku HIV, informacje o
powodach zamówienia testu/pakietu ochrony intymnej), informacja o orientacji seksualnej.
4) Podanie informacji o adresie do wysyłki oraz danych kontaktowych jest dobrowolne,
jednakże konieczne dla otrzymania zamówionego testu/pakietu ochrony intymnej, dlatego
odmowa podania tych danych może uniemożliwić otrzymanie testu/pakietu ochrony
intymnej. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne i odmowa ich podania nie wpłynie na
możliwość otrzymania testu/pakietu ochrony intymnej.
5) Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
a) w celu przesłania testu/pakietu ochrony intymnej (na podstawie zgody Użytkownika –
art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO 1 ),
b) w celu kontaktu z Użytkownikiem (na podstawie zgody Użytkownika – art. 6 ust. 1 lit. a)
oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO).,
6) Zanonimizowane dane mogą być wykorzystywane przez Administratora w celach
statystycznych i naukowych, np. w pracach naukowych pracowników/współpracowników
Administratora o tematyce np. medycznej, społecznej, statystycznej. Po zanonimizowaniu
dane nie będą umożliwiały identyfikacji Użytkownika.(na podstawie __).
7) Zgoda Użytkownika jest udzielana w następujący sposób __.przy zamawianiu
testów/pakietów ochrony intymnej, przez oznaczenie odpowiedniego pola na formularzu
zamówienia.
8) Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane do następujących odbiorców:
a) Dominik Rodzim, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Dominik Rodzim Etika,
nr NIP: 8943173391, będący administratorem Strony Internetowej;
b) home.pl S.A. z siedzibą w Szczecinie, nr KRS: 0000431335, świadcząca usługi hostingu
Strony Internetowej,
c) Fundacja Edukacji Społecznej z siedzibą w Warszawie, nr KRS: 0000111176, będąca
partnerem Administratora.
9) Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane przez Administratora do państw trzecich
lub organizacji międzynarodowych.
10) Dane osobowe:

1 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

a) przetwarzane w celu przesłania testu/pakietu ochrony intymnej są przetwarzane przez
Administratora przez okres niezbędny do przesłania testu/pakietu ochrony intymnej a po
wysyłce przez okres nie dłuższy niż miesiąc,
b) przetwarzane w celu kontaktu z Użytkownikiem są przechowywane przez okres 30 dni po
zakończeniu kontaktu,
c) przetwarzane w celach statystycznych i naukowych są przetwarzane przez okres 2 lat.
11) Użytkownik ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do
przenoszenia danych, przy czym wykonywanie tych praw może podlegać ograniczeniom
wynikającym z przepisów obowiązującego prawa, w szczególności z przepisów RODO.
12) W zakresie, w jakim dane osobowe Użytkownika są przetwarzane na podstawie zgody,
Użytkownik ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.
13) W celu wykonania uprawnień, o których mowa w punkcie 10) i 11) Użytkownik może
skontaktować się z Administratorem w sposób wskazany w punkcie 1) powyżej.
14) Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(więcej informacji na stronie: https://uodo.gov.pl/).
15) Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i nie wykonuje profilowania
danych osobowych Użytkowników.